Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Yapım İşleri Hizmetleri

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Ödenek Teminine Esas Yaklaşık Maliyet
 (Tüm Resmi Kurumların yapım ve onarım işleriyle alakalı olarak maliyet hesabı)

1- Resmi Kurumlardan gelecek olan yaklaşık maliyet talep yazısı

2

Ara Hakediş Raporu

1- Yüklenici tarafından verilecek olan ara hakediş isteme dilekçesi.
2- İş yeri teslim tutanağı, All- Risk Sigortası, İş programı, Teknik Personel Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri
3- İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı
4- Vergi Borcu yoktur yazısı
5- SGK Borcu Yoktur yazısı
6- Tahakkuka Bağlanması

3

Geçici ve Kesin Kabuller

1- Yüklenici tarafından talep dilekçesi
2- Komisyon oluşturulması
3- Komislon çalışması
4- Kabul tutanağı onayı

4

Kesin Hakediş Raporu

1- Yüklenici tarafından verilecek olan kesin hakediş isteme dilekçesi
2- Geçici Kabul Tutanağı, İş yeri Teslim Tutanağı, All- Risk Sigortası, İş Programı, Teknik Personel Taahhütnamesi, Pursantaj Cetvelleri
3- İşçi Alacağı İlan ve Tutanağı
4- Vergi Borcu yoktur yazısı
5- SGK Borcu Yoktur yazısı
6- Muhasebe Müdürlüğünden onaylı Ödemeler İcmali.
7- Kesin Hesap Fişi
8- Tahakkuka Bağlanması

5

İş Deneyim Belgesi

1- İş Deneyim Belgesi Talep Dilekçesi
2- Sözleşme Dosyası
3- Yapım veya Onarım işine ait Geçici Kabul Tutanağı
4- Kesin Hakediş Raporu
5- Belge isteyen personel için teknik personel bildirim belgesi
6- Teknik Personel SGK Prim Evrakları
7- Döner Sermaye İşletmesine Yatırılan Tutarın Alındı Makbuzunun Aslı

6

Kesin Teminat İadeleri

1- Teminat iadesi için Talep Dilekçesi
2- Teminatın yarısının iadesi için Geçici Kabul Tutanağı
3- Teminatın tamamının iadesi için Kesin Kabul Tutanağı
4- Bu iş adına düzenlenmiş SGK dan alınan soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi
5- Kesin Hakediş
6- Teminat alındı makbuzlarının asılları
7- Vergi Borcu yoktur yazısı