Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre İzni Hizmetleri

 

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında tesis değerlendirmesi
 MUAFİYET - Hava Emisyon

1- Resmi Yazı
2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü
3- Sicili Gazetesi
4- Kapasite Raporu
5- Vaziyet Planı
6- İş Akım Şeması ve Proses Özeti
7- Baca fotoğrafları

2

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında tesis değerlendirmesi
MUAFİYET- Atıksu deşarjı

1- Resmi Yazı
2- Kanal Bağlantı Belgesi (ASKİ veya OSB) veya Fosseptik Projesi onayı ve ASKİ atıksu kabul yazısı
3- Atıksu geri kazanılarak kullanılıyorsa Teknik Uygunluk Rapor Onayı

3

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında tesis değerlendirmesi
 MUAFİYET- Gürültü

1- Resmi Yazı
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (07- 03- 2008 öncesi ise)
3- Uydu fotoğrafı ve belediyeden alınmış resmi üst yazı (Tesise en yakın konuta olan mesafe metre olarak işaretlenecek)
4- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

4

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında tesis değerlendirmesi-
UYGUNLUK YAZISI- Hava Emisyon

1- Resmi Yazı
2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü
3- Kapasite Raporu
4- Vaziyet Planı
5- İş Akım Şeması ve Proses Özeti
6- Baca fotoğrafları

5

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında tesis değerlendirmesi
UYGUNLUK YAZISI- Atıksu Deşarjı

1- Resmi Yazı
2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü
3- AAT Proje Onayı veya 
4- AAT Proje Onay Muafiyeti
5- Kanal Bağlantı Belgesi (Su Kanal. İdaresi veya OSB)

6

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında tesis değerlendirmesi
UYGUNLUK YAZISI- Lisans (Ambalaj TAT/Ambalaj Geri Kazanım ve Tehlikesiz Atık (Plastik ve tekstil)

1- Resmi Yazı
2- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü
3- Sicili Gazetesi
4- Kapasite Raporu
5- Vaziyet Planı
6- İş Akım Şeması ve Proses Özeti
7- Tesise kabul edilmesi planlanan atık kodları
8- Ambalaj TAT için tesis alanını gösterir belge (tapu/kira kontratı)

7

Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi (ÇİLY EK- 2 Listesi İçin)
Hava Emisyon Konulu Çevre İzni

1- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü
2- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu
3- İş Akım Şeması ve Proses Özeti
4- Kapasite Raporu
5- Sicil Gazetesi 6- Dekont
6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

8

Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi (ÇİLY EK- 2 Listesi İçin)
Atıksu Konulu Çevre İzni

1- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü
2- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu
3- İş Akım Şeması ve Proses Özeti
4- Kapasite Raporu
5- Sicil Gazetesi 6- Dekont
6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

9

Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi (ÇİLY EK- 2 Listesi İçin)
Ambalaj TAT /Ambalaj Geri Kazanım
Tehlikesiz Atık (Plastik/Tekstil) Geri Kazanım

1- ÇED'e İlişkin Kurum Görüşü
2- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu
3- İş Akım Şeması ve Proses Özeti
4- Kapasite Raporu
5- Sicil Gazetesi 6- Dekont
6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
7- Sanayi Sicil Belgesi 

10

Çevre İzin/Lisans Düzenlenmesi
Hava Emisyon Konulu Çevre İzni

1- Emisyon Ölçüm Raporu
2 Dekont

11

Çevre İzin/Lisans Düzenlenmesi
Gürültü Konulu Çevre İzni

1- Akustik Rapor
2- Dekont

12

Çevre İzin/Lisans Düzenlenmesi
Atıksu Konulu Çevre İzni

1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
2- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi
3- Dekont

13

Çevre İzin/Lisans Düzenlenmesi
Ambalaj Atığı TAT  Lisans

1- Teknik Uygunluk Rapor
2- Dekont

14

Çevre İzin/Lisans Düzenlenmesi
Ambalaj Geri Dönüşüm 

1- Teknik Uygunluk Rapor 
2- Dekont

15

Çevre İzin/Lisans Düzenlenmesi
Tehlikesiz Atık (Plastik ve Tekstil) Geri Kazanım Lisans

1- Teknik Uygunluk Rapor 
2- Dekont

16

Egzoz Emisyon Yetki Belgesi Düzenlenmesi/Yenilenmesi

1- Resmi Yazı
2- TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikası (Noter veya kurum onaylı sureti)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği İşletme Yetki Belgesi (Noter veya kurum onaylı sureti)
4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter veya kurum onaylı sureti),
5- Sicil Gazetesi/Esnaf Odası Kayıt Belgesi,
6- İmza sirküleri (noter onaylı sureti),
7- Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren belge (Diploma) sureti,
8- Personelin egzoz emisyon ölçümü konusunda aldığı eğitimi gösterir belge sureti,
9- Personelin görev tanımı ve ölçüm talimatı,
10- Egzoz emisyon ölçümünde görevli personelin SGK bildirimi
11- Benzinli ve LPG li araçların ölçümünde kullanılacak cihaz ve ekipmanın TS ISO3930, Dizel motorlu araçların 72/306/AT Yönetmeliğine uygunluğunu gösterir belge, 
12- Bakanlıkça belirlenen şablonda tabela yapıldığına dair fotoğraf
13- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçüm cihazı tip onay yazısı
14- Dekont