Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Yapı Malzemeleri Hizmetleri

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Yapı Malzemeleri Denetleme İşlemleri

1- Kuruluşun adı, iletişim bilgileri,
2- Ticaret sicil no, (Ticaret Sicil Gazetesinin firma kuruluşuyla ilgili bir nüshası)
3- Kuruluş amacı, yetki ve sorumluluklar,
4- Organizasyon şeması,
5- Yetkililerin imza sirküleri,
6- Denetim ve/veya müracaatın kapsamı; başvuruya esas ilgili AB komisyon kararları burada tespit edilen uygunluk teyit sistemleri, yapı malzemesi ile ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnameler ve yapı malzemesinin kullanıma uygunluğunu belirleyen yürürlükteki diğer mevzuat,
7- Denetim ve/veya müracaat konusuna giren yapı malzemeleri ve varsa bileşenleri,
8- Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,
9- Personel durumu (uygunluk değerlendirme, teyit ve belgelendirmesi işlemlerini yapan teknik personelin sayısı, eğitim durumu, sahip olduğu ve geçerliliğini yitirmemiş sertifikaların kopyaları),
10- Laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgi (başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin yüklenici/taşeron laboratuvar tarafından yapılacağının protokol ile belirlenmesi),
11- Yüklenici/taşeron kullanılması halinde laboratuvar adı ve teçhizat durumu (müracaat konusu ile ilgili amaca yönelik),
12- Kalite el kitabı ve ekleri (prosedürler, talimatlar ve destek dokümanları),
13- Mesleki sorumluluk sigortası,
14- Son yıla ait bilanço ve kar/zarar cetveli, kuruluş yeni ise bilanço ile gelir- gider hesapları,
15- Sahip olduğu kalite belgeleri (Akreditasyon Sertifikası, vb.)

2

Taze Beton Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

3

Taze Beton Numunesi Raporunun Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

4

Karot Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

5

Karot Numunesi Raporunun Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

6

Demir Donatı Numunesi Alınması

Başvuru Dilekçesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)

7

Demir Donatı Çekme Dayanımı Raporunun Verilmesi

Başvuru Dilekçesi, Numune Alma Tutanağı, Döner Sermaye Ödendi Belgesi (İl Müdürlüğümüzde Laboratuvar olması halinde)