Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Kooperatif Hizmetleri

 

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Kooperatif kuruluş işlemleri

1- Dilekçe kurucu yönetim kurulunca imzalı
2- Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter tasdikli 6 adet kooperatif Ana sözleşmesi. (mersis kaydına girilerek oluşturulacaktır.)
Önemli not: Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak anasözleşmeler birebir olarak örnek anasözleşme ile aynı olacaktır.
3- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin akrabalık taahhütnamesi
4- Yönetim Kurulu üyelerinin aynı türden başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmadıklarına dair taahhütname
5- Kurucuların tamamının ikamet belgesi ve nüfus kayıt örneği,
6- Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kurulmasında ana sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını belirtir Sanayi ve Ticaret Odaları veya Vergi Dairelerinden verilmiş belge.
7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabı - Halkbank 203 nolu hesaba yatırılan 80,00 TL (Seksen TürkLirası) makbuz. (Bankada bilgi için Kooperatif Ünvanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden birinin TC. Kimlik Numarası yazdırılmalıdır.)

2

Ana Sözleşme değişiklikleri

1- Dilekçe,
2- Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak 6 nüsha halinde yazılmış ve
yönetim kurulunca imzalanmış metni.
3- Ana sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı.
4- Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya fotokopisi.
5- Halen yürürlükte olan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı asıl veya fotokopisi.
6- Mevcut yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesi.
7- Kooperatifin son durumunu gösterir Genel Durum Bilgi Formunun verilmesi.

3

Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi,

1- Dilekçe,
2- Toplantı için alınan yönetim kurulu karar örneği,
3- Toplantı gündemi
4- Yetki Belgesi (Ticaret Odasından) yeni tarihli.
5- Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair Defterdarlık vezne alındısı aslı
Önemli Not: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması 47- Madde için (evrak akışı min.  süre 2 iş günü)

4

Bakanlık Temsilcisi katılamaz ise buna ilişkin tescile esas yazı verilmesi.

Genel Kurul toplantı sonrasında müdürlüğümüze getirilmesi gereken;
1- Çağrı Listesi Aslı (aslının aynı, yetkili iki kişinin ıslak imzası ile) - (İadeli taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi ve/veya gazete ilanı)
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Divan üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı veya noter onaylı örneği )
3- Hazirun Listesi (Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri tarafından ıslak imzalı aslı)
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu
5- Denetim Kurulu raporu
6- Bilanço ve Gelir- Gider Cetvellerinin Yönetim Kurulunca imzalı aslı ile Damga harcının ödendiğine dair makbuzun aslı (Damga harcı bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılacaktır).
7- Bilanço, Gelir- Gider tablosunun düzenlendiği hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının, aslı gibidir ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tastiki.
8- Yönetim Kurulu karar defterinin noterce yapılan kapanış tasdikini içeren sayfasının, aslı gibidir ıslak imzalı fotokopisi yada yenileme (ara) tasdiki.
9- Genel Durum Bildirim Formu (gayrimenkul ve menkul durumları dahil, yönetimce ıslak imzalı)
10- Mal Bildirim Formu (seçim varsa, yönetim kurulu üyeleri tarafından kapalı zarf içinde bir dilekçe ekinde verilecektir)

5

Ortak, Kooperatif, Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri, Belge kopyası taleplerinin karşılanması

1- Dilekçe, talep yazısı. (TC kimlik no ve adres bilgisi)
2- Talep edilen belgeyi yada kopyasını almaya yetkili olduklarına dair belge (kimlik belge fotokopisi)