Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Proje Hizmetleri

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Proje İncelenmesi ve Onaylanması

1- İlgili kurumdan talep yazısı veya müellifinin dilekçesi,
2- Projeler, detaylar ve hesap raporları,
3- Altyapı bilgileri (su,kanalizasyon,elektrik, data bağlantı noktaları, yol kotları)
4- Zemin Etüt raporları ,
5- Yatırımcı kuruluşun fonksiyonel yönden uygunluğu ,
6- Arsa hukuki bilgileri (tapu , aplikasyon belgesi, imar plan örneği , son bir yıla ait imar durumu) 

2

Güçlendirme Projelerinin İncelenmesi ve Onaylanması

1- İlgili Kurumdan talep yazısı ve müellifinin dilekçesİ
2- Güçlendirme projeleri, detayları ve hesap raporları, 
3- Zemin Etütü raporları  
4- Beton ve yapı malzemelerinin laboratuar sonuçları,
5- Güçlendirme tahkik raporu ve maliyet hesabı,

3

Proje, Plankote ve Vaziyet Planı Hazırlanması ve Onaylanması

1- İlgili kurumdan talep yazısı ,
2- Arsa hukuki bilgileri ( tapu , aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl içerisinde alınmış imar durumu )
3- İlgili kurumun fonksiyonel yönden uygunluğu,

4

Rölöve Projesi Hazırlanması

İlgili kurumdan talep yazısı,

5

Tadilat Projesi Hazırlanması

1- İlgili kurumdan talep yazısı,
2- Mevcut projeler veya rölöveler ,

6

Çevre düzenleme projeleri Haz.

1- İlgili kurumdan talep yazısı,
2- Arsa hukuki bilgileri (tapu,aplikasyon belgesi, imar plan örneği, son bir yıl içerisinde alınmış imar durumu),

7

Özel Kurum Açmak İçin Uygun Görüş Verilmesi (Milli Eğitim, Sosyal Hizmetler, Sağlık)

1- Talep yazısı,
2- Tüm projeler onaylı (mimari,statik,eelktrik,mekanik)
3- İmar plan örneği, imar durumu ,
4- Yapı Ruhsatı,
5- Mevcut yapı ise tadilat ruhsatı,
6- Kat mülkiyet izni,
7- Deprem dayanıklık ve sağlamlık raporu,

8

Zemin Etüt Raporu Onaylanması

1- İlgili kurumdan talep yazısı
2- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı yazısı ekindeki formata uygun hazırlanmış etüt raporu,