Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
ÇED Hizmetleri

 

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Çevresel Etki Değerlendirmesi 

1-     Başvuru dilekçesi,
2-     Proje özeti,
3-     Proses Akım Şeması,
4-     Tapu veya Kira Kontratı,
5-     Vaziyet Planı,
6-     Şirket yada şahıs İmza Sirküsü,
7-     Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
8-     Kapasite raporu, (varsa)

2

ÇED Yönetmeliği Ek- II Kapsamında yer alan faaliyetin değerlendirilmesi

1- e- ÇED Proje Tanıtım Dosyası,
2- Noter Onaylı İmza Sirküleri,
3- Vekaletname,
4- Taahhütname,
5- Dekont

3


Proje Sahibi Değişikliği

1-     Başvuru dilekçesi
2-     Devir ile ilgili bilgi ve belgeler
3-     Taahhütname
4-     İmza sirküsü