Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre Yönetimi ve Denetimi Hizmetleri

 

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı

1- Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
2- Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, meslek odası kayıt belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, Proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK- 3 formları,
3- İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi,
4- Ticaret veya sanayi odası belgesi,
5- Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün fotokopisi,
6- İşletmeye ait Kapasite Raporu
7- Çevre Mühendisleri Odasından alınacak Büro Tescil Belgesi,
8- Onaylanacak projede imzası bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odasından alacakları “Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Üye Sicil Belgesi”
9- Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi,
10- Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan sözleşme,
11- Proje onay ücretine ilişkin dekont
12- A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları
13- Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynak fotokopileri,
14- Yeraltısuyu kullanım izin belgesi,
15- Hazırlanan proje kapsamında düzenlenmiş noter onaylı hizmet alım sözleşmesi fotokopisi,

2


Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Belgesi

1- İş Akım Şeması
2- Proje Özeti
3- Vaziyet Planı
4- ÇED Görüş Yazısı.
5- Kanal Bağlantı Durum Belgesi
6- Sicil Tasdiknamesi
7- Ankara Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi
8- Vergi Levhası
9- Talep Edilen Atık Kodları
10- İmza Sirküleri
11- Ticaret Sicili Gazetesi
12- Taahhütname
13- Vekaletname Sureti (iş ve işlemlerin yürütülmesinde vekalet verilmesi durumunda)
14- Yapı Kullanım İzni
15- Radyasyon cihazına ait fatura

3

Atık Taşıma Lisansı
(Araç için)

1- Tehlikeli Atık
2- Bitkisel Atık Yağ
3- Atık Akümülatör
4- Atık Yağ
5- PCB ve PCT
6- Tıbbi Atık

1- Başvuru dilekçesi,
2- Araç ruhsatı
3- Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası, TC Kimlik Numarası,
4- Taşınacak atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK- IV’üne göre Kodları,
5- Araca ait Trafik Sigorta Poliçesi
6- Araca ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
7- Aracın taşıyacağı atık kategorisi
8- Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (H kodları)
9- Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü, Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,
10- Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,
11- Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması konusunda uygunluğunu gösteren periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren ve Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen uygunluk belgesi.
12- Türk Standartları Enstitüsü tarafından atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.
13- Araç sürücülerinin ad- soyadı, TC Kimlik Numarası, SRC5/ADR Sertifika numarası ve tarihi, Ehliyet tipi/numarası/Tarihi, Telefonu ve e- mail adresi, SGK Kaydı.
14- Taahhütname
15- Araç Fotoğrafları

4

Atık Taşıma Lisansı
(Firma için)

1- Tehlikeli Atık
2- Bitkisel Atık Yağ
3- Atık Akümülatör
4- Atık Yağ
5- PCB ve PCT
6- Tıbbi Atık


1- Başvuru dilekçesi,
2- Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası,
3- Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,
4- Lisans alacak araçların plakaları,
5- Tesis Yetkilisine ait İmza Sirküleri
6- Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen yetki belgesi
7- Taahhütname

5

Atık Akümülatör Geçici Depolama İzni

1- Dilekçe,
2- Tesis Bilgileri
3- Depolama Alanına ait fotoğraflar
4- Depolama Alanına ait Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
5- ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı
6- İtfaiye Raporu
7- Nötralizasyon Sistemi ile ilgili açıklama
8- Yetkilendirilmiş Kuruluş ile yapılan sözleşme
9- Geri Kazanım Firması ile yapılmış sözleşme
10- Kanal Bağlantı Durum Belgesi

6

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

1- Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan sözleşme
2- Gerikazanım firma lisansı
3- İmza sirküleri
4- Firma bilgileri (ad, vergi no, adres vb.)
5- Taşıma yapacak araçlar ve firma için taşıma lisansı
6- Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
7- Depolama alanına ait fotoğraflar
8- ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınan görüş yazısı
9- Kanal Bağlantı Durum Belgesi

7

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geçici Depolama İzni

1- Dilekçe,
2- Firma Bilgileri
3- Depolama alanına ait fotoğraflar
4- İtfaiye raporu

8

Endüstriyel Atık Yönetim Planının Onaylanması

1- Dilekçe,
2- Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan format kapsamında hazırlanan Atık Yönetim Planı.

9

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

1- Başvuru Dilekçesi,
2- Atık miktarları (aylık/yıllık),
3- Endüstriyel Atık Yönetim Planı onay yazısı
4- Depolama Alanına ait fotoğraflar

10

Çevre Bilgi Sistemi Kullanımı

1- Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Başvuru Formu

11

Ambalaj üretici ve /veya piyasaya süren/ tedarikçi/lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisleri firma kodu ve şifre verilmesi

1- Dilekçe,
2- Ambalaj şifre talep formu  
3- Lisanslı Tesisler İçin Lisans Belgesi ve Kapasite Raporu

12

Ambalaj Bildirim Onayı

1- Sistem üzerinden yapılan başvuru 
2- EK- 4 Ambalaj Üreticisi Formları
3- EK- 5 Piyasaya Süren Formları
4- EK- 6 Ambalaj Tedarikçisi Formları
5 .Ek- 7 Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Formları
6- Ek- 8 Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Formları

13

Ambalaj Belgeleme Onayı

1- Dilekçe,
2- Belgeleme dosyası (özet tablo, giriş belgeleri, çıkış belgeler ve sözleşme dosyada yer almalıdır).

14

Katı Yakıt Uygunluk Yazısı
(İthal Kömür İçin)

1- Başvuru dilekçesi.
2- İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,
3- Kontrol Belgesi fotokopisi
4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına yatırılacak Kontrol Belgesi Ücreti Dekontu.
5- Yakıtın her bir parametresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi
6- Numune Alma Tutanağı,
7- Analiz belgesinin aslı ve analiz ücretinin ödendiğine dair dekont.

15

Katı Yakıt Uygunluk Yazısı
(Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi. 

16

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
(İthal/Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi,
2- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve kaşeli).
3- Oda Sicil Kaydı fotokopisi (Firma tarafından imzalı ve kaşeli),
4- İmza Sirküleri aslı (noter onaylı) ve fotokopisi,
5- Taahhütname.

17

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
(İthal/Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi.
2- Katı yakıta ait uygunluk belgesi (İthalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş),
3- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı  kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı  adı ve adresi)
4- Katı yakıt dağıtıcılarına ait Dağıtıcı kayıt belgesinin fotokopisi ekinde yer aldığı bir dilekçe ile il Çevre ve Şehircilik  müdürlüğüne başvurur.

18

Katı Yakıt Dağıtıcı Kayıt Belgesi
(İthal/Yerli Kömür İçin)

1- Başvuru Dilekçesi,
2- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış sözleşme (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan),
3- Oda Sicil Kaydı [Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)],
4- İmza Sirküleri (noter onaylı),
5- Taahhütname.

19

Çevre Kanunu Kapsamında yapılan Şikayet Başvuruları

1- Başvuru Dilekçesi
2- Alo 181 hattı üzerinden yapılan başvurular
3- Bimer üzerinden yapılan başvurular
4- e- posta ile yapılan başvurular

20

Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması İzni

1- Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu,
2- Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı,
3- Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II- B),
4- Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II- A).

21

Gemi Söküm Notifikasyon Belgesi

1- Görgü Tutanağı
2- Gemi Envanter Kayıt Makbuzu
3- Tehlikeli Atık Tespit Makbuzu
4- İlgili Bakanlığın Olur Yazısı (Notifikasyon)
5- Gemi Geri Dönüşüm Planı

22

Beş Yıl Süreli Geri ödeme belgesinin verilmesi,

1- Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Çevre İzni/Çevre İzin Lisansı Belgesi
1- Arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda, atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak,
2- Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belge
3- Geri Ödeme Belgesi bedelinin ödendiğine dair makbuz
5- Ek- 2'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak

23

Enerji Teşviği
Geri Ödeme Belgesi Alanlar için;
Her yıl Enerji teşviği talebi için (Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi)

1- Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi
2- Geri ödemenin talep edildiği yıla ait su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık sebebiyle hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, cezaya neden olan aykırılıkların giderildiğine ilişkin olarak il çevre ve şehircilik müdürlüğünden alacakları resmi yazı/Ceza almadığına dair İl Müdürlüğü yazısı
3- Geri Ödeme Belgesi fotokopisi,
4- Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmeliğin EK- 3'te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği
5- Anılan Yönetmeliğin EK- 4'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği
6- İlgili döneme ait elektrik faturaları ve ödendi makbuzlarının tamamı
7- Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği
8- Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı

24

Kıyı Tesislerinde bulunan Atık Kabul Tesislerinden atık çıkarımı Komisyonu

1- Liman Lisansı
2- Atığı Çıkaran Firmaya Ait Lisans Belgesi
3- Taraflar arasında yapılan sözleşme
4- İmza Sirküleri