Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Tabiat Varlıkları Hizmetleri

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Kurumlardan ve Şahıslardan Gelen Görüş Yazılarına Bilgi Verme

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü (648- 662 KHK’ler ile değişik) 2863 sayılı” Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” doğrultusunda tabiat varlıklarını ve doğal sit alanları ile ilgili hususlarda cevap verilmektedir.)
1- Kadastral bilgiler
2- Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde
UTM- GK (3 derecelik) ED50- aplikasyon krokisi
3- Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi

2

Doğal sit alanlarına ilişkin Plan tekliflerinin incelenmesi

http://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/editordosya/korunan_alanlarda_imar_genelgesi_2014(1).pdf

3

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak
alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlara ilişkin Plan tekliflerinin incelenmesi

http://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/editordosya/korunan_alanlarda_imar_genelgesi_2014(1).pdf

4

Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Hertürlü İzin (İnşai faaliyet,izin,inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj vb.)

1- Dilekçe
2- İlgili Belediyesinden alınmış imar durumu belgesi
3- Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
4- Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi

5

Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunan Alanlarda ÇED Sürecine İlişkin Görüşler

1- Dilekçe
2- Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
3- Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi

6

Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/Korunan Alanlarda Baz İstasyonu Talebi

1- Dilekçe
2- Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
3- Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi

7

Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunan Alanlarda Vaziyet Planı 

1- Dilekçe
2- Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi
3- Mevcut Bitki Dokusunun gösterildiği vaziyet planı

8

Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunan Alanlarda İfraz- Tevhid uygulaması

1- Dilekçe
2- Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM- GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi
3- Tüm takdiyatları ile birlikte güncel Tapu tescil belgesi
4- İraz/tevhid dosyası

9

Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde Kalan Taşınmazlara İlişkin 2863 Sayılı Yasanın 13 ve 14 üncü Maddesinde Tanımlanan Satış, hibe kiralama tahsis, irtifak hakkı gibi işlemlere ilişkin Başvurular

1- Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge
2- Güncel Tapu Tescil Belgesi
3- Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı
4- Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge
5- Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği
6- Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler

10

Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde Kalan Taşınmazlara İlişkin 2863 Sayılı Yasanın 15 ve 17- Maddesinde Tanımlanantakas ve kamulaştırma ile ilgili işlemlere ilişkin Başvurular

1- Tapu Senedi Örneği/tapu yerine geçen belge
2- Güncel Tapu Tescil Belgesi
3- Taşınmazın Konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı
4- Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge
5- Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki imar planı örneği
6- Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlardasatış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler