Hava Kalitesi ile İlgili Basın Bildirisi
01 Ocak 1900

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK ELİMİZDE

 

İlimizde; konut, toplu konut, kooperatif, site,  okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve denetleme ile ilgili işlemler 2872 Sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak Mülga Çevre ve orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.

İlimizde hava kalitesi ölçümleri; 24.12.2006 tarihinde Bakanlığımız tarafından İlimiz Merkez Meteoroloji İstasyonu bahçesinde tam otomatik “Hava Kalitesi İzleme İstasyonu” kurulmuştur. 01.01.2007 tarihinden itibaren ölçümlere başlamıştır. PM10 ve SO2  ölçümleri yapılmaktadır. Yapılan ölçüm sonuçları doğrudan internette (www. Havaizleme.gov.tr) adresinde saatlık /günlük yayımlanmakta, izlenebilmekte ve sorgulanabilmektedir.

06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Hava Kirliliği Sınır Değerleri her yıl kademeli olarak azaltılmaktadır.

Bu nedenle kükürtdioksit (SO2) sınır değeri 2016 yılı için 200 mikrogram/metreküp, Partikül Madde sınır değeri 2016 yılı için 80 mikrogram/metreküp’ tür.

İlimiz sınırları içerisinde 101 adet Mahrukatçı/Kömür satıcısına “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” düzenlenmiştir.

Katı Yakıt satıcılarının satmış olduğu kömürlerin uygun olup olmadığının Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından denetimleri yapılmaktadır. Ayrıca İlimiz sınırları içerisinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtımı yapılacak olan kömürlerin analizleri yapılarak, analizlerinin uygun olması sonucunda dağıtımları yapılmaktadır.

İlimiz merkezinde doğalgaz kullanımı Kırgaz verilerine göre %80-82 civarlarındadır.

Kış mevsiminin gelmesi sebebiyle, İlimizde Hava Kalitesinin Korunması kapsamında ısınma amaçlı kullanılan yakma sistemlerine yönelik uyulması gereken uygulamalar aşağıda belirtilmiş olup, denetim ekiplerince yapılacak denetimlerde aşağıda belirtilen hususlara aykırılıkların tespiti halinde ilgililer hakkında yasal işlem uygulanacaktır.

GENEL KURALLAR

- İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince tüm katı yakıt satıcılarına belirlenen şartları sağlamaları halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce “KATI YAKIT SATICISI 

 

KAYIT BELGESİ” verilmektedir. “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ” olmayan satıcıların yakıt satışı yapması yasaktır.

- 2016-2017 ısınma döneminde ısınma amaçlı olarak kullanılacak doğalgaz, katı ve sıvı yakıtların dışında petrol koku, kullanılmış mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.

- Kömür pazarlamacıları yalnızca Kırıkkale Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerini pazarlayacaktır. İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır. İşleri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlerden nunune alınması işlemlerinde denetim elemanlarına gerekli imkanı sağlayacaktır. Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürleri satan pazarlamacılara, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacaktır.

- Site yöneticileri ve hane sahipleri Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Kırıkkale Valiliği tarafından izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına katılarak Ateşçi Belgesi almak zorundadır.

- Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, soba ve bacaların temizliğinin yapılmasından sorumludur. 

- Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun belirlenen yerler harici alanlara dökülmesi yasaktır. 

- Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli  Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan yakıt kullananlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

SOBA VE KAZAN YAKMA TEKNİĞİ AÇIKLAMALARI

-Sobaya üçte iki yakıt doldurulmalı. 

-Soba mutlaka üstten tutuşturulmalı. 

-Asla yanmakta olan kömürün üzerine ilave kömür dökülmemeli. (Yanan sobaya üstten kömür ilave edilirse; alttaki ateşin etkisi ile ilave edilen kömür bünyesindeki yanabilir gazlar yanmadan baca ile çevreye verilir.)

- Üst bölümde tam yanma gerçekleşip, kömür kor haline gelmeden alt ve üst hava alma kapaklarını kapatılmamalı.( Üst bölümde tam yanma gerçekleşmeden alt ve üst hava alma kapakları kapatılırsa, kömürün tutuşma süresi uzayacak, yanmadan çıkan gaz miktarı artacaktır ve hava kirliliği ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olaylara sebebiyet vereceği unutulmamalıdır.)

- Lodoslu havalarda gece uyumadan önce sobanın mutlaka söndürülmesi gerekmektedir.

-Kalorifer kazanında kömür yastıklama yöntemi ile yakılmalı.

-Kazan su sıcaklığını, dış ortam sıcaklığına göre ayarlayarak yakışı sağlanmalı.

-Geceleri kazan uyutma sistemini uygulanmalı.

-Isınma sezonu başlamadan önce kalorifer sisteminin bakımının mutlaka yaptırılmalı.

-Yılda en az bir kez baca temizliği yaptırılmalı ve mutlaka ehliyetli ateşçi çalıştırılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar konusunda bütün vatandaşlarımızdan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Sivil Toplum Örgütlerinden daha duyarlı davranmalarını ve görülen olumsuzlukların  ilgili Makamlara bildirilmesi beklentisi içerisindeyiz. Uygunsuz yakma sistemi, uygunsuz yakma tekniği, uygunsuz yakıt kullanılması, enversiyon ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle ilimizde lokalde olsa hava kirliliği yaşanmaktadır. Temiz bir hava solumak için yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE HALKIMIZA SAYGI İLE DUYURULUR.

 

Uğur ATAR

Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.