ATIK YÖNETİM PLANI DUYURUSU
06 Kasım 2017
 
Atık Yönetim Planı çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak amacıyla hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı ifade etmekte olup atık üreticisi; Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmak, yenilenmesi gereken atık yönetim planlarını yenileyerek onay almakla yükümlüdür.
02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
“Bakanlığın, Atık Yönetim Planı hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekle” yükümlü olduğu hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanmasında uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla belirlenen esaslar ile yenilenen aşağıda yer alan Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün web sitesi “Güncel Belgeler – Atık Yönetimi” bölümünde yayınlanmış olup Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen esaslar ve format çerçevesinde yürütülecektir.